Višestruko grananje sa else if u JavaScriptu

Sa običnim if-else grananjem, u programu možemo razdvojiti samo dve mogućnosti: ako je uslov zadovoljen i ako nije. Sada ćemo se upoznati sa jednom konstrukcijom koja nam omogućava da napravimo delove programa za više mogućnosti.

U suštini ideja je jednostavna. Proverimo jedan uslov, pa ako je zadovoljen, izvršava se zadati deo programa. Ako nije, proveravamo sledeći uslov i tako sve dok ne stignemo do dela programa koji se izvršava ako ni jedan uslov nije bio zadovoljen.

if ([izraz]) { [naredbe] } else if ([izraz]) { [naredbe] } else if ([izraz]) { [naredbe] } ... else { [naredbe] }

Primeri sa else if konstrukcijom


 if (ocena < 6) {
  console.log("Loše");
 }
 else if (ocena < 8) {
  console.log("Dobro");
 }
 else if (ocena < 10) {
  console.log("Solidno");
 }
 else {
  console.log("Odlično");
 }
		

U ovom primeru se proverava da li je vrednost promenljive ocena manja od 6, i ako jeste, u konzoli se ispisuje tekst "Loše". U suprotnom, ponovo se proverava vrednost promenljive ocena, i ako je manja od 8 (a već znamo da je veća ili jednaka 6), ispisuje se "Dobro", u suprotnom (ako je veća ili jednaka 8), proverava se da li je manja od 10 i ako jeste, ispisuje se "Solidno". Ako nije ni to, znači da je ocena jednaka 10 (a možda i veća) pa se tada ispisuje "Odlično".

Ako bismo koristili obične if-ove, bez else, evo kako bi izgledala cela ova provera.


 if (ocena < 6) {
  console.log("Loše");
 }
 if ( (ocena >= 6) && (ocena < 8) ) {
  console.log("Dobro");
 }
 if ( (ocena >= 8) && (ocena < 10) ) {
  console.log("Solidno");
 }
 if ( (ocena >= 10) ) {
  console.log("Odlično");
 }
		

Kao što vidimo, bez else, odnosno konstrukcije else if, moramo da koristimo komplikovanije uslove.

Vežba

Šta bismo dobili kao ispis u konzoli kao rezultat izvršavanja sledećeg programa?


 x = 5;
 if (x < 3) 
  console.log("Malo");
 else if (x > 7)
  console.log("Puno");
 else
  console.log("Osrednje");
		

Kao što vidimo, vrednost promenljive x nije ni manja od 3 ni veća od 7, pa se u konzoli ispisuje tekst "Osrednje".

Svi elementi sajta Web'n'Study, osim onih za koje je navedeno da su u javnom vlasništvu, vlasništvo su autora i ne smeju se koristiti, u celosti ili delimično bez pismenog odobrenja autora. To uključuje tekstove, slike, ilustracije, animacije, prateći grafički materijal i programski kod.
Ovaj sajt koristi tehnologiju kolačića (cookies). Detaljnije o tome možete pročitati u tekstu o našoj politici privatnosti.